Altai Explorer

Tour Mongolia’s wide open spaces and experience Siberia’s spectacular flower show on this unique East Asian tour.
itinerary
more tours

Gallery

Guilin to Kathmandu.

Guilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to KathmanduGuilin to Kathmandu

Jewels of India.

Jewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of IndiaJewels of India

Mongolia and Siberia.

Mongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and SiberiaMongolia and Siberia

Great Silk Road.

Great Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk RoadGreat Silk Road

Mekong Trails.

Mekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong TrailsMekong Trails

Iran North to South.

Iran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to SouthIran North to South

Kashmir Leh.

Kashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir LehKashmir Leh

Bhutan Explorer.

Bhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan ExplorerBhutan Explorer
We Visit:

West Asia

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Turkey

go

Central Asia

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

go

South Asia

Bhutan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka

go

East Asia

China, Mongolia, Russia

go

South
East Asia

Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam

go

Asia Journeys to
suit Your Style